Veelgestelde vragen

Vanaf welke leeftijd kan mijn kind terecht op de peuterspeelzaal?

Uw kind is vanaf twee of tweeënhalfjaar welkom op onze peuterspeelzalen. De leeftijd waarop uw kind kan komen, hangt af van het beleid van de gemeente en van de wachtlijst die er mogelijk voor een bepaalde peuterspeelzaal is.

Krijg ik Kinderopvangtoeslag als mijn kind naar de peuterspeelzaal gaat?

Alleen ouders die gebruikmaken van een plaats in een kinderdagverblijf of een centrum voor Buitenschoolse opvang (BSO) krijgen Kinderopvangtoeslag. Peuterspeelzalen worden gesubsidieerd door de gemeente. De ouderbijdrage is inkomensafhankelijk en is afhankelijk van het aantal dagdelen dat u gebruikmaakt van de peuterspeelzaal. U kunt bij het regiokantoor navragen hoe hoog uw ouderbijdrage wordt.

Heeft de peuterspeelzaal een wachtlijst?

Bij het regiokantoor kunt u navragen of er bij de peuterspeelzaal bij u in de buurt een wachtlijst is.

Hoeveel kinderen zitten er in een groep op de peuterspeelzaal?

Kinderopvang Humanitas houdt zich aan de kwaliteitsrichtlijn voor peuterspeelzalen. De groepsgrootte is volgens deze richtlijn zestien kinderen in de leeftijd van twee/tweeënhalf tot vier jaar. Zij worden begeleid door twee gekwalificeerde beroepskrachten.

Mijn kind spreekt nauwelijks Nederlands. Kan hij terecht op de peuterspeelzaal?

Uw kind is van harte welkom op onze peuterspeelzaal, ook al beheerst hij of zij het Nederlands nog niet goed. Op onze peuterspeelzalen besteden we veel aandacht aan taalontwikkeling door voor te lezen, liedjes te zingen, kringgesprekjes en taalspelletjes.

Mijn kind heeft geen taalachterstand, maar er is bij ons in de buurt alleen een VVE-speelzaal. Kan hij/zij daar terecht?

Uw kind is van harte welkom op onze peuterspeelzaal ook al is er geen sprake van een taalachterstand. Een VVE-speelzaal is een gewone peuterspeelzaal met extra aandacht voor taalontwikkeling. Dat is voor alle kinderen goed.

Mijn kind wordt binnenkort 4 jaar. Wanneer moet ik de peuterspeelzaal opzeggen?

Als de kinderopvang beëindigd wordt op de datum die vermeld staat in de overeenkomst, hoeven ouders geen opzegtermijn in acht te nemen. De overeenkomst loopt namelijk automatisch af.

In de meeste situaties kan de peuterspeelzaal voor een overbrugging zorgen als uw kind niet vanaf het moment dat het vier jaar is naar de basisschool kan. Het is belangrijk dat u tijdig aangeeft hiervan gebruik te willen maken.

Hoe kan ik dagdelen structureel wijzigen cq de opvang opzeggen?

Binnen Kinderopvang Humanitas verstaan we onder mutaties wijzigingen op een bestaande overeenkomst. Het kan zijn dat er behoefte is aan meer, minder, andere opvangdagen of volledige stopzetting van de opvang. Ook is het mogelijk dat er voor een andere locatie of een andere school (dit in verband met product) gekozen wordt. Er is ook sprake van een mutatie als er een wijziging wordt doorgegeven voor de feitelijke start van de opvang. Kortom elke wijziging die betrekking heeft op een eerder afgesloten (plaatsings)overeenkomst.

Voor alle mutaties geldt dat alleen schriftelijk ondertekende of per e-mail aangevraagde wijzigingen, ingediend bij de afdeling Verkoop, Plaatsing & Planning, in behandeling worden genomen.Uiterlijk één week na ontvangst van uw verzoek informeren wij u over de mogelijkheden. Als de wijziging (nog) niet mogelijk is, plaatsen wij uw aanvraag – in overleg met u – op een wachtlijst. Indien u het aantal opvangdagen/dagdelen wilt verminderen, geldt de opzegtermijn zoals in de Leveringsvoorwaarden vermeld staat.