Privacy statement

Kinderopvang Humanitas, Kinderopvang De Cirkel, SKA, SKT, De Zeven Bergen, Kinderdomein en Eisvrij

Kinderopvang Humanitas doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kinderopvang Humanitas houdt zich in alle gevallen aan de relevante wet- en regelgeving.

Uitgebreide informatie

Wil je weten hoe de Privacy instructie voor medewerkers van Kinderopvang Humanitas eruit ziet? Klik dan hier. Hier vind je ook de gedragsregels waaraan onze medewerkers zich houden bij het werken met persoonsgegevens.

De Privacy informatie voor ouders vind je hier. In dit document lees je onder meer welke gegevens wij van ouders en kinderen verwerken.
Het algemene Informatiebeveiligings- en Privacybeleid (IBP) van Kinderopvang Humanitas vind je hier.

Uitgangspunten voor bescherming van privacy

 • Veilig, respectvol en vertrouwelijk omgaan met informatie in het dagelijkse werk is ieders professionele verantwoordelijkheid. Daarom is privacy een verantwoordelijkheid van alle medewerkers van Kinderopvang Humanitas.
 • Het informatiebeveiligingsbeleid en het privacybeleid voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving.
 • Verwerking van persoonsgegevens blijft beperkt tot het uitvoeren van specifieke en overeengekomen doelen en worden alleen gedeeld als dat noodzakelijk is of op basis van een wettelijke plicht.
 • Persoonsgegevens van kinderen, ouders en medewerkers worden niet voor commerciële doeleinden doorgegeven aan derden.

Privacy vuistregels voor verwerking

Voor de verwerking van persoonsgegevens van kinderen en hun ouders, onze medewerkers en leveranciers hanteert Kinderopvang Humanitas vijf vuistregels:

 • Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. Doelen zijn concreet, duidelijk en worden van te voren vastgesteld.
 • Verwerking van Persoonsgegevens gebeurt alleen op een wettelijke grondslag:
  • a) Uitvoering van een overeenkomst met ouders, medewerkers of leveranciers;
  • b) Gerechtvaardigd belang van Kinderopvang Humanitas;
  • c) Wettelijke verplichting van Kinderopvang Humanitas;
  • d) Vitaal belang van kinderen en hun ouders, medewerkers en leveranciers;
  • e) Of ondubbelzinnige toestemming van een ouder of andere betrokkene(n).
 • Kinderopvang Humanitas verwerkt en bewaart alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn gevraagd. Gegevensverzameling staat in verhouding tot het doel.
 • Kinderopvang Humanitas legt aan betrokkenen (kinderen en hun ouders, medewerkers en leveranciers) op transparante wijze verantwoording af over het gebruik van persoonsgegevens. Deze informatievoorziening vindt ongevraagd plaats.
 • Betrokkenen hebben recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van hun Persoonsgegevens als zij hierom vragen. Ook kunnen betrokkenen zich verzetten tegen het gebruik van hun gegevens.

Kinderopvang Humanitas verwerkt juiste, volledige en actuele persoonsgegevens. Alle maatregelen die wij treffen om hiervoor te zorgen, zijn uitgewerkt in het Algemeen Informatiebeveiligings- en Privacybeleid Kinderopvang Humanitas.

Contact

Kinderopvang Humanitas is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemene zin, vragen hebt hierover, een verzoek wilt indienen (zoals vermeld bij 'Indienen van verzoek') of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Stichting Kinderopvang Humanitas
Meezenbroekerweg 1A, 6412 VK Heerlen

Postadres: Postbus 591, 6400 AN Heerlen
mail:
privacy@kinderopvanghumanitas.nl

Kinderopvang Humanitas heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangewezen. Via het e-mailadres fg@kinderopvanghumanitas.nl kun je contact opnemen voor vragen, klachten of andere opmerkingen.

Verstrekking aan derden

 • De gegevens die je aan Kinderopvang Humanitas geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van een van tevoren kenbaar gemaakt doel.
 • Kinderopvang Humanitas geeft nooit persoonsgegevens aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.
 • Verder deelt Kinderopvang Humanitas de door jou verstrekte gegevens niet met andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Bijvoorbeeld als de GGD (toezichthouder) vraagt om (persoons)gegevens in het kader van een inspectiebezoek. In een dergelijk geval moeten wij medewerking verlenen en zijn wij verplicht gegevens te delen.
 • Als jij schriftelijk toestemming geeft, kan Kinderopvang Humanitas persoonsgegevens delen met derden.
 • Kinderopvang Humanitas verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

Bewaartermijn

Kinderopvang Humanitas bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist. In ons privacyreglement staan de bewaartermijnen.

Beveiliging

Kinderopvang Humanitas heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Dit doen wij bijvoorbeeld door het versleutelen van gegevens of het gebruik van een wachtwoord. Ook hebben alleen bevoegde gebruikers van Kinderopvang Humanitas toegang tot jouw gegevens.

Rechten ten aanzien van je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die Kinderopvang Humanitas van je heeft verwerkt. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Mocht je een verzoek willen indienen klik dan hier.

Kinderopvang Humanitas kan je vragen je te legitimeren alvorens gehoor te kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

OPT-out regeling

Bij alle registraties op basis van toestemming krijg je de OPT-out procedure aangeboden. Dit betekent dat je snel je goedkeuring kunt intrekken of wijzigen.

Je hebt de volgende rechten over persoonsgegevens die Kinderopvang Humanitas van je heeft:

 • Recht op informatie: je hebt het recht te vragen of jouw persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Recht op inzage: je hebt de mogelijkheid te controleren of en op welke manier, jouw gegevens worden verwerkt.
 • Recht op correctie: als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan je een verzoek indienen om dit te corrigeren.
 • Recht op verzet: je hebt het recht te vragen om jouw persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
 • Recht om vergeten te worden: in gevallen waar je toestemming hebt gegeven om gegevens te verwerken, heb je het recht de persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op bezwaar: je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Kinderopvang Humanitas zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Indienen van verzoek

Om gebruik te maken van je rechten, kan je een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als per e-mail ingediend worden, voor adres en emailgegevens (zie hoofdstuk 'Contact'). Kinderopvang Humanitas heeft vier weken de tijd, vanaf ontvangst van het verzoek, te beoordelen of het verzoek is gerechtvaardigd. Binnen vier weken zal Kinderopvang Humanitas laten weten wat er met het verzoek gebeurt. Als het verzoek niet wordt opgevolgd, bestaat de mogelijkheid bezwaar te maken bij Kinderopvang Humanitas, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Aan de hand van een verzoek kan Kinderopvang Humanitas aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene(n).

Klachten

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, word je verzocht hierover contact op te nemen. Dat kan telefonisch via een van de regiokantoren. Of via e-mail fg@kinderopvanghumanitas.nl.

Kom je hier niet uit dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder voor de verwerking van persoonsgegevens.
 

Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van functionele cookies, zodat de website goed functioneert op alle devices. Verder maken wij binnen de website gebruik van Google Analytics. We volgen hiermee welke pagina’s binnen onze website bezocht worden. Het IP adres wordt afgeschermd en we tracken alleen binnen de website om de website functioneel te verbeteren.